Wróć do: Regulamin Fundacji MyMind Polska

Postanowienia ogólne

  1. Proszę przeczytać następującą umowę użytkownika dla mymind.org / e-mymind.org / mymind.pl (określanych tu jako “MyMind” i / lub “Strona” lub “strony”) dokładnie i w całości. Jeśli zgadzasz się na poniższe warunki można zobaczyć, dostęp i / lub użycie dowolnego z tych serwisów i / lub usług MyMind. Jeśli nie chcą być związani niniejszą Umową użytkownika, nie może zobaczyć, dostępu lub korzystania z witryny i / lub usług MyMind i powinno przynieść ten fakt do wiadomości MyMind przy żądaniu żadnych usług.
  2. Wszelkie odniesienia do MyMind w niniejszej Umowy użytkownika obejmuje strony internetowe MyMind, fora, grupy dyskusyjne i usług oraz jej dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów i oddziałów, jak właściwe.
  3. Dostęp do przeglądania i / lub użytkowania strony i serwisy MyMind przeznaczone są dla wszystkich osób. Rodzicielskiej / formularz zgody opiekuna prawnego jest wymagane w przypadku osób poniżej szesnastego roku życia. Jednak MyMind zastrzega sobie prawo do zapewnienia dostępu do usług dla osób poniżej 18 roku życia bez rodzicielską / prawnej zgody opiekuna w okolicznościach, które MyMind uzna to za konieczne lub gdy MyMind jest inaczej (według własnego uznania) uważa, że jest to rozsądne czy to możliwe, aby to zrobić.
  4. MyMind zastrzega sobie prawo do zażądania potwierdzenia wieku od powinieneś poprosić żadnych usług od lub starać się umówić z MyMind.
  5. W sytuacji, gdy MyMind wprowadziła żadnych nowych usług internetowych, czy pod MyMind lub inaczej, niniejsza Umowa Użytkownika będą miały zastosowanie do tych usług także chyba MyMind stanowi inaczej o zmianę lub zmiany tych warunków. Należy regularnie sprawdzać niniejszą Umowę użytkownika w celu identyfikacji wszelkich zmian lub modyfikacji w odniesieniu do tego samego.
  6. Informacje i dokumenty zawarte na stronie MyMind mają być wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone ani nie stanowią one formę leczenia lub psychicznego pomocy zdrowotnej. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie i zdrowie innych należy zwrócić się o pomoc, albo od swojego lekarza lub formalnie poprzez angażowanie się MyMind lub innego usługodawcę do celów uzyskania formalnych usług, które są odpowiednie do okoliczności.

Zawartość

Można zobaczyć i / lub korzystania ze strony internetowej i usług MyMind będących przedmiotem niniejszej Umowy użytkownika . Możesz pobrać lub wydrukować kopię wszelkich informacji dostarczonych przez MyMind wyłącznie do użytku osobistego. Każde inne zastosowanie podczas kopiowania , kadrowanie , pobierania lub drukowania kopii wszelkich informacji dostarczonych przez MyMind jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody jest wyraźnie przewidziane przez MyMind .
MyMind jest właścicielem wszystkich praw autorskich , znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej we wszelkich treści na tej stronie, lub dostarczone jako część MyMind Usług lub jest upoważniony do korzystania samo i nie będzie ponownie użyć dowolnej strony internetowej lub zawartość usługi , informacje o materiały do celów handlowych, z wyjątkiem odmiennych postanowień niniejszej Umowy użytkownika .
MyMind nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystaniem z wszelkich informacji i danych pochodzących ze strony internetowej MyMind.

Twoje dane

Ponadto użytkownik zgadza się, że informacje podawane podczas rejestracji na każdej stronie MyMind, fora, grupy i / lub usługi dyskusji jest prawdziwe i że jeśli jakakolwiek informacja w twoich zmian rejestracyjnych, natychmiast poprawić swoją rejestrację, nie pozwoli innym osoba ma dostęp do wszelkich forach, grupach dyskusyjnych i usług na stronie internetowej MyMind ramach rejestracji.
Nie będzie podszyć każdą inną osobę lub podmiot wszelkich forach, grupach dyskusyjnych i usług na stronie internetowej MyMind i nie będziesz umieszczał żadnych komunikatów lub materiałów, które znasz lub powinien wiedzieć jest fałszywe. 12. Użytkownik nie będzie wprowadzać w błąd innych o swojej tożsamości, edukacji, poświadczeń, wiedzy lub doświadczenia i nie zbiera żadnych informacji na temat jakichkolwiek innych użytkowników Portalu MyMind.
Za pomocą strony internetowej i usług MyMind zgadzasz się z warunkami użytkowania danych osobowych zawartych w pisemnym MyMind poufności i polityki prywatności.

Odpowiedzialność i ograniczenia odpowiedzialności

MyMind nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że strona MyMind jest wolny od wirusów i innych kodów zawierająca właściwości destrukcyjnych. Jesteś odpowiedzialny za realizację uzasadnionych środków w celu zapobieżenia utracie kodu lub danych należących do Ciebie.
MyMind nie ma żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń lub potwierdzeń, w tym gwarancji przydatności tytułu lub nienaruszania praw osób trzecich, przydatności do określonego celu lub rękojmi w odniesieniu do wszelkich informacji lub usług świadczonych przez nią lub przez swoich przedstawicieli oraz agentów lub za pośrednictwem swoich stron internetowych.
MyMind nie gwarantuje ani nie gwarantuje terminowość czy przydatności jakichkolwiek informacji dostarczonych przez lub za pośrednictwem strony internetowej. Korzystanie z witryny MyMind jest wyłącznie na własne ryzyko. Witryna znajduje się na “jak jest” i “jak dostępne”.
W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, MyMind niniejszym wyklucza wszelkie domniemane gwarancje i warunki, jeśli chodzi o przydatność do celów usług MyMind i / lub na stronie internetowej MyMind.
MyMind nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za jakiekolwiek działania lub zaniechania podjętego na jakichkolwiek informacji dostarczonych przez MyMind, czy za pośrednictwem strony internetowej lub usługi.
Użytkownik nie może korzystać z witryny MyMind do celów niezgodnych z prawem lub do tego, co jest zabronione na mocy niniejszej Umowy użytkownika.
MyMind może odmówić dostępu do strony internetowej w dowolnym czasie z dowolnego powodu w wyłącznej gestii MyMind.
MyMind nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji strony internetowej lub w świadczeniu usług wynikających z aktów pozostających poza jego kontrolą. akty takie obejmują, ale nie ograniczają się do zdarzeń losowych, strajki, blokady, zamieszki, akty wojny, epidemie, regulacjami rządowymi nałożone po fakcie, pożaru, awarii linii komunikacyjnej, święta, awarii zasilania, trzęsienia ziemi i / lub jakiegokolwiek innego forma katastrofy.
MyMind nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, ale nie tylko, utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej lub utratę danych, wynikające z oglądania lub użytkowania lub niemożności obejrzenia lub użytkowanie, strony internetowe MyMind lub z jakiejkolwiek przyczyny.
MyMind ponosi żadnej odpowiedzialności i niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność ci za korzystanie z wszelkich innych informacji www strona trzecia, treści i / lub usług internetowych, na przykład, wykorzystanie Skype lub innych usług komunikacyjnych, takich osoba trzecia internetowych wykorzystywane są przez was na swoje własne ryzyko, czy takie strony są dostępne przez link podany na stronie MyMind lub gdzie indziej.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację i / lub materiałów wysyłanych do serwisów MyMind.

Forum dyskusyjne

MyMind nie ma i nie może przejrzeć wszystkie komunikaty i / lub materiały zamieszczone na jego stronie internetowej i / lub wszelkich forach użytkowników udostępnione na tych stronach przez użytkowników zewnętrznych, i jako takie, nie odpowiada w żaden sposób za treści zamieszczone komunikacji lub materiały.
Nie możesz zakładać ani przesyłać żadnych komunikatów lub materiałów i MyMind ma prawo, ale nie obowiązek, do blokowania lub usuwania wszelkich komunikatów i materiałów na stronie MyMind i / lub wszelkich forach użytkowników udostępniane na tych stronach, które mogą:
– Być oszczerczych, zniesławiających lub ujawniania prywatnych lub osobistych informacji o innej osobie, nieprzyzwoitych, obscenicznych, obraźliwych lub pornograficznych, obraźliwe, szkodliwe, napastliwe, obraźliwe, nienawistne, oszustwa, mylących lub wprowadzających w błąd lub stanowić stalking,
– Narusza prywatność i / lub majątkowych praw innych osób, w tym wszelkich nieautoryzowanych materiałów chronionych prawami autorskimi lub komunikacji, tajemnic handlowych, ochroną praw własności intelektualnej, ochrony danych i praw danych osobowych lub innych poufnych informacji zastrzeżonych lub znakami towarowymi,
– Kolidować z oglądania lub użytkowania przez inne podmioty modułu i usług MyMind, korzystać z połączeń równoczesnych, bez nadzoru lub ciągłych na stronie MyMind lub pocztą lub przekazać wszelkie plik zawierający żadnych wirusów ani żadnych szkodliwym lub szkodliwego kodu lub funkcji,
– Czy wnioski o miłości, petycje do podpisów, łańcuszki, lub komunikatów lub materiałów dla wszelkich piramid, reklamy, namawianie, lub komunikatów promocyjnych lub materiałów wszelkiego rodzaju, które mogą być stosowane do zbioru lub zbierać informacje na temat innych użytkowników forum, grupy dyskusyjne i usługi na stronie MyMind, lub
– Uznaje się za niedopuszczalne z jakiegokolwiek powodu przez MyMind
MyMind może podjąć kroki, jeśli uzna to za konieczne, w celu zbadania jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy użytkownika przez Ciebie których badania mogą obejmować utrzymanie przez nią pewnych komunikatów, stanowiskami lub danych osobowych przekazywanych przez was MyMind na czas trwania takiego postępowania (nawet jeśli takie dochodzenie wykracza poza okres czasu, dla którego użyłeś internetową lub korzystało z żadnych usług MyMind).

Spory

Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia , kontrowersje lub spory wynikające z oglądania lub korzystania ze strony internetowej lub usług MyMind podlegają prawa irlandzkiego i wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich

Zawiadomienia

All notices or communications which you wish to send to MyMind in relation to your use of the MyMind website or services must be in writing and must be delivered by An Post, addressed as follows. Notices to MyMind must be addressed to: MyMind, attention: Mr. Krystian Fikert, 1 Chelmsford Road, Ranelagh, Dublin 6. Notices shall be deemed effective ten business days after deposit with the An Post Service.

Ogólne warunki

Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz pozostałe warunki zawarte na stronie MyMind są tylko zasady i warunki korzystania z witryny internetowej i usług MyMind.
Postanowienia niniejszej Umowy Użytkownik zostanie oddzielić; w przypadku jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznane za niewykonalne; takie niewykonalność nie wpływa na wykonalność pozostałych części Umowy z użytkownikiem.
Niniejsza Umowa użytkownika zawiera w odniesieniu wszystkich innych umów zawartych na stronie internetowej MyMind w całości, aby obejmują, ale nie ograniczają się do MyMind za Zobowiązanie do zachowania poufności, Polityka prywatności, Warunki, niniejszej Umowy z użytkownikiem i Zasad Cancellation ( “Rozporządzenie”).
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytałeś i przyjął powyższą Umowy z użytkownikiem i rozumie i zgadza się na związanie się nią.
Wszelkie poprawki, zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy użytkownika może być wykonana tylko na podstawie pisemnej kierunku MyMind. Odbywać się to będzie poprzez zamieszczanie jakichkolwiek poprawek, zmian lub modyfikacji niniejszej Umowy użytkownika na stronie MyMind. Wszelkie oglądania lub korzystanie z serwisu MyMind lub usług przez was uważa się za akceptację przez Użytkownika jakiejkolwiek poprawki, zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy użytkownika przez MyMind.

 

Wróć do: Regulamin Fundacji MyMind Polska